Вътрешно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН

В изпълнение на разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от
Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/, в "Драгиев и Ко" ООД - гр. Пловдив, като задължено лице по този закон,
е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения.

ПРАВИЛА
Условията и реда за получаване, разглеждане и извършване на последващи действия по отношение на постъпили в „Драгиев и Ко“ ООД – гр. Пловдив сигнали по горецитирания закон са определени във „Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“, същите са  достъпни като информация, на интернет страницата на дружеството, както и на видно място в офисa на  „Драгиев и Ко“ ООД.
Защита по Закона се предоставя на сигнализиращото лице, което по смисъла на Закона е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в работен контекст, включително в качеството му на работник, служител, държавен служител, лице, което упражнява свободна професия, стажант, лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици, кандидат за работа, съдружници, акционери, членове на органи за управление и контрол и други. Защита по Закона се предоставя и на лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал, лица, които са свързани със сигнализиращото лице, например колеги или роднини, юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ
Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено или устно. За писмено се счита и подаването по електронна поща. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на телефонния номер на служителя, отговорен за приемането на сигнали, по други системи за гласови съобщения на същия номер, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок. Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения е достъпен на:
- имейл адрес: office@dragiev-co.bg
  (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“ - Приложение № 3);
- на адрес: гр.Пловдив,  ул.“Васил Левски“ №56, офис „Драгиев и Ко“ ООД, за г-жа Светла Халачева
  (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“ - Приложение № 3);
- на телефон моб:  0889 909 107;
Съгласно Закона, в „Драгиев и Ко“ ООД, каналът за вътрешно подаване на сигнали се прилага за:
- Нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в определени области, включително, но не само обществени поръчки, финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасност и съответствие на продуктите, безопасност на транспорта, опазване на околната среда, общественото здраве, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, и сигурност на мрежите и информационните системи.
- Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, и нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи.
- Извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
- Нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, нарушения на трудовото законодателство.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
"Уведомление до физическите лица" - Приложение № 1

„Формуляр за подаване на сигнали“ - Приложение № 3
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ И НЕРЕДНОСТИ

г-жа Светла Халачева
гр. Пловдив 4003, бул. “В. Левски” № 56
тел.: 0889 909 107

E-mail: office@dragiev-co.bg
Пловдив 4003, бул.“В. Левски” 56, тел.: 032/944 395; е-mail: office@dragiev-co.bg